נושא המחקר – יעילות המערכות האינטראקטיביות שפותחו ע"י "אמות חשיבה"  בתהליכי למידה והפנמת חומרי למידה

עורכות המחקר – גב' ציפי אגוזי וגב' גילה בן הר במסגרת עבודת תואר אוניברסיטת בר אילן.

מטרות המחקר – בחינת יעילות הלמידה, במערכות למידה המשלבות עזרים מוחשיים ופעילות אינטראקטיבית עם מחשב שפותחו ע"י "אמות חשיבה" לעומת שיטות למידה אחרות.

מהלך המחקר – מעקב שנפרש על פני שנת לימודים שלמה, על קבוצות תלמידים בכיתות א' ו -ב', שלמדו באמצעות מערכות הלמידה הייעודיות.

שיטות – המחקר כלל מעקב וצפייה על התלמידים בתחומי למידה נבחרים כגון: צורות הנדסיות, התמצאות במרחב, מושגים מתמטיים ועוד. במקביל, נערך מחקר השוואתי על תלמידים מאותה שכבת גיל, אשר למדו רק באמצעות מחשבים ללא אמצעים תומכים כפי שמציעה המערכת האינטראקטיבית שפותחה ע"י "אמות חשיבה".

היקף – המחקר הקיף 60 תלמידים מכל שכבת גיל סה"כ 120 תלמידים..

מסקנה – ייחודיות המערכות המשלבות עזרים דידקטיים/משחקים ולומדות בתהליך הלמידה,  מפרה את תהליך הלמידה בהשוואה לכל תהליך למידה קיים חליפי אחר ותורם להעמקת הידע ולהצלחה רוחבית בכל המקצועות הנלמדים.