נושא המחקר – השפעת יעילות המערכות האינטראקטיביות שפותחו ע"י "אמות חשיבה" על הישגי התלמידים בכל מקצועות הלמידה

עורכי המחקר – מומחים חינוכיים ברשת בתי הספר הפרטיים הגדולה והאיכותית ביותר בברזיל – פוזיטיבו.

מטרות המחקר – בחינת השפעת ויעילות הלמידה, במערכות הלמידה האינטראקטיביות שפותחו ע"י "אמות חשיבה"  על הישגי התלמידים בכל מקצועות הלמידה.

מהלך המחקר – מעקב שנפרש על פני שלוש שנות לימוד, על קבוצות תלמידים בכיתות א' ו -ג', שלמדו באמצעות מערכות הלמידה הייעודיות.

המחקר עקב אחרי התפתחות התלמידים, במהלך שנות לימוד רציפות.

שיטות – המחקר כלל מעקב אקדמי צמוד וצפייה על התלמידים בתחומי למידה נבחרים כגון: הבעה, התמצאות במרחב, מתמטיקה, גיאוגרפיה ועוד. במקביל, נערך מחקר השוואתי על תלמידים מאותה שכבת גיל, אשר למדו באמצעים אחרים ובשיטות שונות.

היקף  המחקר הקיף 1200 תלמידים.

מסקנה – הוכח שהמערכות האינטראקטיביות שפותחו ע"י "אמות חשיבה" תורמות לכל התלמידים בשכבות גיל שונות "סל כלים" ו"סל מיומנויות" רחב, המאפשר להם לשפר משמעותית את הישגיהם בכל מקצועות הלמידה לעומת קבוצות תלמידים שלא עבור את מסלול הלמידה באמצעות המערכות.

תהליך המחקר:  Positivo Júnior   –  Action K.I.D.

מחקר מלווה אודות מערכת הלמידה אקשן קיד של חברת אדיופיקס

מבוא

סמסטר ראשון

נעשה שימוש באקשן קיד בסמסטר הראשון של שנת הלימודים של תלמידים בכיתות ד' וה'.

בשלב ראשון השתתפו עשר קבוצות שלתלמידים ובכל קבוצה נטלו חלק בפעילויות השונות 15 תלמידים.

סמסטר שני

החל מהסמסטר השני הפעילות התבצעה עם תלמידי כיתה ג'.

השתתפו 11 קבוצות  של תלמידים בכלקבוצה נטלו חלק 15 תלמידים.

הוקפד שקבוצה זו של תלמידים תפעל בצורה סדירה לאורך כל השנה.

הקבוצות פקדו את המרכז מדי שבוע למשך שעה וחצי פעילות.

כל קבוצה סווגה על פי רמה אחידה (הומוגנית) של תלמידים על פי הבחירה של הצוות החינוכי הבית ספרי.

בשלב מתקדם יותר נבחרו קבוצות לא אחידות (הטרוגניות)

לכל קבוצה הוענק שם, בהתאמה לשם הקבוצה הלומדת בקבוצות הלימוד בשאר מקצועות הלמידה.

שמות הקבוצות שנבחרו:

 • קבוצה שלום
 • קבוצה אחווה
 • קבוצה הנהגה
 • קבוצה הגינות
 • קבוצה יושר
 • קבוצה צייתנות
 • קבוצה שקדנות
 • קבוצה יכולת
 • קבוצה הקדשה
 • קבוצה סולידריות
 • קבוצה אחריות

במבוא של כל שיעור באקשן קיד, המורה אספה את התלמידים בחצי גורן כאשר הילדים היו ישובים על הרצפה. המורה הסבירה לתלמידים את התהליך של  הכרת הסביבה והפעילויות במערכת האקשן קיד.

לאחר המבוא התלמידים קיבלו לרשותם את האמצעים הייחודים אשר שימשו אותם בשיעורים. אפודות ממוספרות לשם מעקב אחר ההתקדמות של התלמידים בפעילות ועל מנת לאפשר למורה חלוקה משתנה של מבנה הקבוצות, הנעליים המיוחדות לשמירת המתקנים, והגנה על הסנסורים ריצפתים, כרטיסי ההנחיה, פנסי הראש ומכשירי הקשר.

התלמידים רכשו ידע בכל הקשור להכרות המערכת לרבות התנסות על המתקן ברמה מוחשית כולל הכרת כל חלקי המתקן, הכניסות והיציאות, המתקנים המוטוריים העמדות האינטראקטיביות עמדת הבקרה ועוד.

התלמידים ערכו הכרות עם החלקים המרכזיים של המערכת :

 • מבוך
 • גשר
 • עמדת מוסיקה
 • עמדת ספורט
 • מוט איזון – קורה
 • במת קפיצה
 • כניסות 1 ו-3
 • רמזורים, פונקציות ומיקומם
 • סנסורים ריצפתים
 • כפתורים ידניים
 • מאגר ניקוד אינדיווידואלי וקבוצתי
 • פלטפורמה לצילומי וידאו
 • מחשב מרכזי
 • בסיס המתקן
 • מקשי מגע מאפייני נושאי למידה
 • שולחן קוביות אינטראקטיביות
 • קוביות אינטראקטיביות
 • מסך מגע
 • עמדת בקרה
 • מערכת קיד גריד

דוגמאות למערכי שיעור

שיעור מס' 1

התלמידים השתמשו באמצעים אשר שימשו אותם בכל הפעילויות: האפודות הממוספרות הנעלים, כרטיסיות ההנחיה ושימוש נכון במכשירי הקשר.

התלמידים נאספו בחצי גורן והמורה העבירה לתלמידים את האינפורמציות הכלליות הקשורות בהתנהגות והפעלת המערכת.

הפעילות התמקדה :

 • הכרת הכניסות
 • שימוש בסנסורים רצפתים
 • שימוש בכפתורים ידניים
 • כללי ההתנהגות החברתית

הושם דגש על שימוש נכון בפעולה של הסנסורים הרצפתים, הושם דגש שיש להקפיד לאתר ולדרוך על הסנסורים הנבחרים בהתאם להוראות (כיבוי או הדלקה בהתאם להוראות) ולהתעלם מסנסורים שאים משתתפים המשמשים כמסיחים.

נלמד אופן השימוש בכפתורים ידניים.

תרגול –התלמידים עלו למתקן מכניסות שונות ותרגלו את הפעילויות בהצלחה מרובה.

בשלב זה ההכרות הראשונית גרמה להתלהבות ממשית אצל התלמידים שביקשו לשוב ולפעול במערכת.

כרטיסיות ההכוונה – נערך שיעור הכרות עם שימוש בכרטיסיות ההכוונה.

התלמידים התנסו בשימוש בכרטיסיות ההכוונה ובהתאם לאופי הפעילויות עבודה בקבוצות.

3 ילדים נבחרו כבקרים והעניקו בתום הפעילות לתלמידים בהתאם לרמת הביצוע.

התלמידים סיימו את השיעור במסלול כייפי שכלל קפיצות למזרן, זחילה במבוך והליכה על הקורה.

המורה קיימה עם התלמידים שיחת משוב על מהלך השיעור הראשון. במהלך הדיון האינפורמציה שנאגרה מהתלמידים נאגרה ברשמקול וצולמה על מנת שניתן יהיה לנתח את תגובותיהם של התלמידים.

שיעור מס' 2

השיעור החל במתן משוב של התלמידים על השיעור הראשון.

עלה צורך מצד התלמידים לחזור ולבצע את המשימות פעם נוספת.

המורה החליטה להוסיף למשימות פעילויות מתקדמות יותר והתלמידים גילו בקיאות מדהימה בשימוש בכל האמצעים האינטראקטיביים.

הפעילות התבצעה בשתי קבוצות בו זמנית.

 • קבוצה "א": פעלה בתרגיל משולב מכניסה 0.
 • קבוצה "ב": פעלה בתרגיל משולב מכניסה 1.

בפעילות זו התלמידים חוו התנסות בתחום התמצאות במרחב :

 • שמאל ימין
 • התייחסות לכיוונים במרחב

התלמידים עבדו בסבב, תלמיד שסיים את פעילותו הודיע למערכת האינטראקטיבית על סיום הפעילות והמערכת איפשרה לתלמיד אחר לפעול.

המידע על הפעילות העניק משוב וניקוד אישי לכל תלמיד.

הניקוד הקבוצתי הצטבר על לוח הבקרה המרכזי והציג את הניקוד הקבוצתי.

לאחר סיום הפעילות בכניסה נבחרת התלמיד המשיך בפעילות בכניסה אשר נבחרה באקראי, אשר הוצגה ככניסה פנויה בלוח הבקרה המרכזי של המערכת.

כל תלמיד ביצע שני סבבים בכל כניסה.

המשוב הסופי כלל את כל התוצאות שנאגרו מהפעילויות.

הפעילות זכתה לתגובות טובות מאוד מהתלמידים אשר ביקשו לחזור ולבצע את המסלולים פעם נוספת.

בשלב זה טרם שולבה הפעילות עם מכשירי הווקי טוקי.

המורה בחרה לשלב את הפעילות עם מכשירי הקשר בשיעור השלישי בו נעשתה פעילות בשולחן הקוביות האינטראקטיביות וכרטיסיות ההנחיה.

המורה קיימה עם התלמידים שיחת משוב על מהלך השיעור הראשון. במהלך הדיון האינפורמציה שנאגרה מהתלמידים נאגרה ברשמקול וצולמה על מנת שניתן יהיה לנתח את תגובותיהם של התלמידים.

שיעור מס' 3

המורה כינסה את התלמידים לשיחת מבוא.

אחרי שהתלמידים קיבלו את הציוד האישי (נעליים ואפודות), המורה הסבירה לתלמידים את מטרת השיעור – לימוד השימוש במכשירי הווקי טוקי.

הקבוצה התחלקה בשתי קבוצות: קבוצה אחת קיבלה תגים עם ציורים של חיות לתלייה וזיהוי.

הקבוצה השנייה קיבלה תגים של פירות שונות לתלייה וזיהוי.

התלמידים למדו לעשות שימוש נכון במכשירי הווקי טוקי, לדוגמה:

קבוצת החיות :

" פיל קורה לטיגריס, עבור…"

"כאן טיגריס שומע, אתה יכול לדבר, עבור…"

קבוצת הפירות :

"תות קורה לעינב, עבור…"

"כאן עינב שומע, עבור…"

בשלב זה נעשה שימוש בכרטיסיות ההפעלה.

התלמידים למדו להעביר מסרים גרפיים למסרים מילוליים.

האתגר היה גבוה, מרבית התלמידים התקשו להעביר את המסרים בצורה רהוטה וברורה תוך כדי שימוש במינימום מילים.

המורה הדגימה לתלמידים כיצד ניתן לעשות שימוש נכון בשפה מוסכמת וברורה וכיצב ניתן להעביר מסרים גרפיים לשפה מובנת.

התלמידים מצאו עניין רב בתרגול, והחלו "להמציא" שפה משותפת חדשה.

הפעילות בעמדת הקוביות האינטראקטיביות ריתקה את התלמידים.

התלמידים למדו לעשות שימוש במספר רב של מיומנויות משולבות והתלמידים ממש "נלחמו" על הזכות לפעול בעמדה.

המיומנויות שנרכשו בעמדת הקוביות האינטראקטיביות :

 • העברת מסר גרפי למסר מילולי
 • כיוונים במטריצה
 • שימוש בשפה אחידה
 • הענקת משוב
 • מנהיגות
 • קשב

ככל שרמת הקושי בפעילות גדלה התלמידים גילו סקרנות ועניין רב ביכולותיהם לפצח את הפעילות בעצמם.

כל הפעילויות המריצו את התלמידים לתשומת לב מרובה תוך שהם גילו סקרנות גוברת לחדשנות הטכנולוגית.

שיעור מס' 7

שיעור זה היווה קפיצת מדרגה נוספת עבור התלמידים.

התלמידים חוו פעילות מרתקת המשלבת פעילות גופנית, מוטורית עם פתרון משימות מתחום המתמטיקה.

התלמידים חולקו לקבוצות בנות 3 תלמידים.

כל קבוצה קיבלה כרטיסיית הכוונה מסוג של "כתב חידה".

תלמיד אחד בכל קבוצה פעל על המערכת בצורה רציפה תוך כדי מעקב אחר פעולות שונות שעליו לבצע במערכת האינטראקטיבית. חבריו לקבוצה הנחו אותו באמצעות מכשירי הווקי טוקי, כיצד לפעול בצמתי פעילות שונים, לדוגמא:

 •  בעמדת מסך המגע
 • בעמדת המוסיקה
 • בעמדת הספורט
 • בעמדת הכרת הסביבה המוטורית
 • בעמדת התמרורים

כל הפעילויות שביצעה כל קבוצה היו באינטראקציה לתחום המתמטיקה.

אחד התלמידים התבקש לאגור את הפתרונות שנאגרו בפנקס ייעודי.

עם סיום הפעילות כל קבוצה התכנסה לשכלל את הנתונים ולמצוא את הנתון הסופי שהסתתר ב"כתב החידה".

כל קבוצה הזינה באחת מהתחנות האינטראקטיביות את הנתון.

משוב הוענק בלוח הנתונים המרכזי של המערכת.

הפעילות התפרסה על פני 30 דקות והתלמידים פעלו בצורה מושלמת, הם הפגינו סבלנות וסובלנות לזולת, התלמידים היו מאוד מרוכזים במשימה וכל חברי הקבוצה נטלו חלק בפעילות.

בפעילות זו לכל תלמיד בכל רמה ניתנה הזדמנות להפגין את כישוריו, התוצאה הייתה מדהימה כל התלמידים ללא יוצא מהכלל ביקשו לשוב ולפעול בתרגיל זה.

מסקנות העולות ממעקב אחר תלמידים שהשתתפו בפעילויות במערכת

כל התלמידים גילו עניין וסקרנות מרובים בפעילויות המגוונות.

 1. שיעורי המבוא לפעילות נבנו בצורה המתאימה לצרכיהם של התלמידים ושימשו בצורה מעולה כמבוא לפעילויות המורכבות יותר.
 2. האינטראקציה בין התלמידים הניעה תהליכים חברתיים חשובים.
 3. השימוש במכשירי הווקי טוקי תרמו להעשרת אוצר המילים של התלמידים וליצירת שפה עשירה תוך כדי שימוש בהעברת מסרים מילוליים.
 4. למרות שהתלמידים בקבוצות לא נמנים על קבוצות סוציאליות אחידות נוצר קשר מיוחד בין התלמידים שלא הושג באמצעים אחרים.
 5. במבחנים שנעשו הוכח ללא ספק קשר בין הפעילות במערכת לרמת ההישגיים של התלמידים בכל מקצועות הלמידה.
 6. בלטה במיוחד מעורבותם של התלמידים בפרויקטים בית ספריים התנדבותיים בהם התבקשו התלמידים להביא לידי ביטוי יכולות שונות : מנהיגות, עבודת צוות ותרומה לזולת – מיומנויות חברתיות
 7. התלמידים רכשו מיומנויות רבות שאינן ניתנות לרכישה באמצעים הבית ספריים הרגילים.
 8. אין ספק שככל שהתלמידים יתמידו לפעול במערכת במהלך מספר שנים ברצף, התרומה להישגיהם תגדל ותהיה משמעותית.
 9. התלמידים בכל הגילאים,  נפתחו לקבלת ביקורת בונה.